INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informuję, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORAAdministratorem Państwa danych osobowych jest: Ekstremalny Wałbrzych Tomasz Ostrowski NIP 886-275-69-70 REGON 020513391, ul. Burczykowskich 22/2 58-307 Wałbrzych
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z Administratorem można skontaktować się tel. 880-474-940 pod adresem e-mail: kontakt@ekstremalny-walbrzych.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach: niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze niezbędnych do wykonania usługi, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w innych przypadkach Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
ODBIORCY DANYCHW związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. 3 mogą być przekazywane odbiorcom danych w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.
PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH W zakresie jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIUDane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.